Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami korzystania ze szlaków turystycznych oraz obozu harcerskiego na terenie Nadleśnictwa Miradz.

REGULAMIN SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Regulamin określa warunki korzystania ze szlaków turystycznych tj. pieszych, rowerowych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Miradz. Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Szlaki piesze i rowerowe Nadleśnictwa Miradz przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.
 2. Każda osoba korzystająca ze szlaku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie Nadleśnictwa Miradz nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlakach odpowiada organizator. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i własną odpowiedzialność. Ponadto Nadleśnictwo Miradz nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) choroby nabyte na skutek korzystania z obiektu (np. choroby odkleszczowe).
  b) Zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
  c) Uszkodzenia mechaniczne sprzętu tj. rowerów, kijków, odzieży itp.
 1. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne i odbywa się na odpowiedzialność korzystającego z obiektu. Osoby nieletnie mogą korzystać ze szlaków wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosowanych przepisów oraz ogólnie przyjętych norm dotyczących porządku publicznego.
 3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 4. Uprawianie turystyki pieszej i rowerowej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.
 5. Oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych stanowią piktogramy na białym tle namalowane na pniach drzew i innych obiektach terenowych.
 6. Znak czarnego wykrzyknika na białym tle w czarnej ramce ostrzega o zbliżaniu się do miejsca potencjalnie niebezpiecznego. Jest on umieszczany na skrzyżowaniach tras z innymi miejscami lub obiektami, w pobliżu których należy zachować szczególną ostrożność.
 7. Szlaki piesze i rowerowe mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 8. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 9. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.
 10. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.
 11. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
 12. Należy pamiętać, że na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszych i rowerzystów, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa (tel.: 52 31 89 397) lub organizatorowi turystyki pieszej i rowerowej.
 13. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
 14. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
 15. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem.
 16. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 17. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Straży Pożarnej lub Nadleśnictwa Miradz tel.  52 31 89 397
 18. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.
  Wykaz ważnych telefonów:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

Kontakt do Nadleśnictwa Miradz

Miradz 12, 88-320 Miradz

tel. +48 52 31 89 397

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBOZU HARCERSKIEGO NA TERENIE NADLEŚNICTWA MIRADZ
 

 1. Niniejszy regulamin wraz ze stosowną umową dzierżawy zawieraną z Organizatorem obozu harcerskiego (zwanego dalej „Obozem harcerskim”) określa warunki korzystania z terenu, na którym zorganizowane zostało obozowisko harcerskie na nieruchomości zarządzanej przez Nadleśnictwo Miradz
 2. Każda osoba przebywająca na terenie obozu harcerskiego akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Każdy z uczestników obozu harcerskiego, zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 4. Nadleśnictwo może wprowadzić dodatkowe wymogi uczestnikom korzystającym z terenu jeśli będzie to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 5. Nadleśnictwo Miradz  nie jest organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży.
  w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie wydzierżawia teren, na którym obóz harcerski może się odbyć.
 6. Na terenie obozu harcerskiego może przebywać nie więcej niż 50 uczestników.
 7. Obozy harcerskie są organizowane na terenie nadleśnictwa w okresie od połowy czerwca do końca sierpnia, a za zgodą nadleśnictwa także w innych terminach.
 8. Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu harcerskiego oraz osób przebywających na terenie obozowiska odpowiada organizator obozu.
 9. Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które jest przywiezione i zgromadzone przez organizatorów i uczestników obozu wypoczynkowego dzieci i młodzieży na terenie obozowiska. Ponadto Nadleśnictwo Miradz nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wszelkie skutki wypadków na osobach lub mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających z gruntów leśnych (w tym za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew oraz oddziaływania flory i fauny leśnej) oraz choroby nabyte na skutek korzystania z obiektu (np. choroby odkleszczowe).

b) Zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.

c) Uszkodzenia mechaniczne sprzętu tj. rowerów, kijków, odzieży itp. 

 1. Teren na którym jest organizowany obóz harcerski nie jest strzeżony, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub kradzieży mienia uczestników obozu harcerskiego ponoszą organizatorzy obozu harcerskiego oraz jego uczestnicy.
 2. Osobom przebywającym na terenie, na którym zorganizowany został obóz harcerski zabrania się:
 • zaśmiecania terenu;
 • zastawiania dróg dojazdowych do obozowiska harcerskiego służących do ewakuacji ludzi oraz bezpiecznego i szybkiego dojazdu służb ratowniczych;
 • hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcie alarmu;
 • korzystania z otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 • korzystania z ognia otwartego na terenie obozu harcerskiego bez wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody nadleśnictwa;
 • wnoszenia lub spożywania na terenie obozu jakichkolwiek środków odurzających lub alkoholu;
 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin.
 1. W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych prosimy o niezwłoczny kontakt z powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, służbami ratowniczymi lub z Nadleśnictwem Miradz. Rolę schronu uczestników w takich sytuacjach będzie pełnić stodoła w leśnictwie Kurzebiela.
 2. Zgodę na rozpalenie ogniska wydaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz, wyznaczając przy tym odpowiednie miejsce na terenie obozu.
 3. Nadleśnictwo Miradz  nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności osób korzystających z terenu obozu harcerskiego lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad ogólnych BHP.
 4. Wjazd na teren obozowiska dozwolony jest tylko tymi pojazdami, na które uzyskano zezwolenie nadleśnictwa.
 5. Podczas odwiedzin parkowanie samochodów osób odwiedzających dopuszczone jest tylko w wyznaczonych przez nadleśnictwo do tego celu miejscach.
 6. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo Miradz może wyłączyć teren obozu harcerskiego z użytkowania, a w szczególności gdy wystąpią czynniki, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników.
 7. Po zakończeniu użytkowania terenu, na którym znajdował się obóz harcerski, dzierżawca ma obowiązek jego uporządkowania i przedstawiania do odbioru miejscowemu leśniczemu.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu reguluje odrębny regulamin - Regulamin organizatora obozowiska. Znajduje się on w centralnym miejscu obozowiska i nie może on być sprzeczny z niniejszym Regulaminem Nadleśnictwa.
 9. Wszelkie uwagi, skargi, zapytania i wnioski można składać pod adresem e-mail miradz@torun.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu 52 31 89 397.
 10. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz.

Wykaz ważnych telefonów:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

Kontakt do Nadleśnictwa Miradz

Miradz 12, 88-320 Miradz

tel. +48 52 31 89 397

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z IZBY EDUKACYJNEJ – ŚWIETLICY NADLEŚNICTWA

MIRADZ

1. Nadleśnictwo Miradz dysponuje izbą edukacji leśnej  na terenie budynku biurowego Nadleśnictwa.   
2. Izba może być użytkowana przez placówki oświatowe, grupy zorganizowane lub inne podmioty – za zgodą Nadleśniczego, a także pod nadzorem pracownika Nadleśnictwa Miradz.          
3. Izba edukacyjna to miejsce przeznaczone do edukacji leśnej dzieci, młodzieży
i dorosłych.   

4. Wejście na teren obiektów jest bezpłatne.       
5. Korzystanie z obiektu przez dzieci i młodzież jest możliwe tylko pod opieką osoby dorosłej.
6. Pojemność świetlicy – izby edukacyjnej to ok. 30 osób.        
7. Korzystanie z Izb edukacyjnych odbywa się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa.
8. Obiekt edukacyjny oraz przyległy do niego teren może stanowić źródło różnorakich zagrożeń.
9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz innych używek.        
10. Zabronione jest niszczenie mebli, tablic tematycznych i eksponatów oraz zaśmiecanie obiektu.          
11. Na terenie izby edukacyjnej – świetlicy oraz terenu do niego przyległego należy:
a. przestrzegać zasad bezpieczeństwa,   
b. przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, 
c. dbać o wszystkie urządzenia, eksponaty oraz porządek.      
12. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z izby edukacyjnej odpowiedzialność (również materialną) ponosi opiekun grupy.
13. Opiekun grupy jest zobowiązany do ciągłej obecności w czasie korzystania
z obiektu.      

14. Podczas korzystania z obiektu edukacyjnego należy stosować się do wskazówek pracowników Nadleśnictwa Miradz.  
15. Nadleśnictwo Miradz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z obiektu. Użytkownicy oraz ich opiekunowie korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
16. Nadleśnictwo Miradz nie odpowiada za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego pozostawionego na terenie izby edukacyjnej – świetlicy. 
17. W przypadku zauważenia nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz uszkodzeń infrastruktury prosimy zgłaszać je do Nadleśnictwa Miradz pod numerem 52  31 89 397 lub na adres: miradz@torun.lasy.gov.pl.  


 

Wykaz ważnych telefonów:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

Kontakt do Nadleśnictwa Miradz

Miradz 12, 88-320 Miradz

tel. +48 52 31 89 397

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z ,,ZIELONEJ KLASY’’

 1. Obiekt edukacyjny „Zielona klasa” jest własnością Nadleśnictwa Miradz,
  Miradz 12, 88-320 Strzelno zwanym dalej Nadleśnictwem.
 2. „Zielona klasa” służy do prowadzenia działalności związanej z edukacja przyrodniczo – leśną.
 3. Osoby małoletnie mogą korzystać z „Zielonej klasy” pod opieką dorosłych.
 4. Grupy zorganizowane mogą przebywać na obiekcie pod opieką pracownika Nadleśnictwa lub osoby przez niego wyznaczonej.
 5. Każdorazowe korzystanie z obiektu przez grupy zorganizowane musi być skonsultowane z Nadleśnictwem.
 6. Plac wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci
  i młodzieży.
 7. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być zgodne z ich przeznaczeniem.
 8. Na obiekcie zabrania się:
  a. zaśmiecania terenu,
  b. niszczenia i uszkadzania urządzeń edukacyjnych oraz ogrodzenia,
  c. zakłócania spokoju i porządku publicznego,
  d. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  e. przebywania osób nietrzeźwych,
  f. palenia tytoniu,
  g. wprowadzania zwierząt.
 9. Rozpalanie ogniska dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody  pracownika Nadleśnictwa Miradz.
 10. Opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.
 11. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie  zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Miradz.
 12. Nadleśnictwo Miradz nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe na terenie obiektu wypadki oraz zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.

Wykaz ważnych telefonów:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LEŚNYCH MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW ZLOKALIZOWANYCH W LASACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO MIRADZ

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Miradz.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku (o ile nie będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasu).
 4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające
  z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Pojazd może pozostać na miejscu postoju pojazdów wyłącznie w celu krótkotrwałego postoju.
 6. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także  należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy
  z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002,1768, 1783].
 7. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady
  i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo
  o ruchu  drogowym [t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002,1768, 1783).
 8. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 9. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 3. zaśmiecania terenu,
 4. wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  na śmieci znajdujących się na miejscu postoju,
 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,
 6. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dróg  pożarowych,
 7. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 8. puszczania luzem zwierząt domowych,
 9. rozstawiania namiotów,
 10. korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
 2. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 3. Uwaga! Obiekt może być okresowo monitorowany (za pomocą urządzeń rejestrujących obraz).
 4. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa    
  tel. .: +48 52 31 89 397, e-mail miradz@torun.lasy.gov.pl         
       

Wykaz ważnych telefonów:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

Kontakt do Nadleśnictwa Miradz

Miradz 12, 88-320 Strzelno
tel. +48 52 31 89 397

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNEJ
 

1.  Zarządcą ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej  jest Nadleśnictwo Miradz,  Miradz 12, 88-320 Strzelno zwanym dalej Nadleśnictwem.
2.  Obiekt ten jest udostępniony całodobowo, nieodpłatnie osobom indywidualnym lub grupom zorganizowanym na cele edukacyjne lub turystyczne.
3.  Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką dorosłych.
4.  Opiekunowie grup uczestniczących w zajęciach prowadzonych na terenie ścieżki odpowiadają za bezpieczeństwo podopiecznych.
5.  Samodzielne prowadzenie zajęć edukacyjnych przez opiekunów z wykorzystaniem ścieżki (bez udziału pracownika nadleśnictwa) może mieć miejsce po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do nadleśnictwa.
6.  Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie utracone, skradzione lub uszkodzone.
7.  Wchodząc na ścieżkę należy wziąć pod uwagę występowanie naturalnych zagrożeń dla zdrowia:
     a. ze strony organizmów żywych (możliwość ukąszeń przez owady, kleszcze, żmije        oraz poparzeń i alergii wynikających z kontaktu z niektórymi roślinami),
    b. z tytułu poruszania się po terenach leśnych (ze strony spadających gałęzi i innych części drzew, potknięcia i poślizgnięcia się na nierównym terenie),
    c. wynikających z samowolnego oddalenia się od grupy (możliwość zabłądzenia),
    d. powstałych w wyniku oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, oblodzenie), narażających zdrowie użytkowników. Mogą one powodować poślizgnięcia na drewnianych elementach infrastruktury, np. mostkach nad kanałem Ostrowo-Gopło.
    W
celu ochrony przed zagrożeniami konieczne jest też dostosowanie ubioru do realiów panujących w terenie.
8.  Podczas korzystania ze ścieżki należy uwzględnić ewentualne zagrożenie, które mogą powodować poruszające się po niej pojazdy osobowe, maszyny lub pojazdy transportowe uczestniczące w prowadzeniu gospodarki leśnej.
9.  Elementy infrastruktury znajdującej się na terenie obiektu powinny być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Za zniszczenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub będące przejawem wandalizmu odpowiada sprawca. Jeśli sprawcą jest osoba niepełnoletnia odpowiedzialność spoczywa na opiekunie dziecka lub grupy.
10.  Pamiętajmy aby podczas przebywania na ścieżce:
       a. nie niszczyć otaczającej nas natury,
       b. swoje śmieci zabrać ze sobą,
       c. nie puszczać luzem zwierząt domowych,
       d. nie używać ognia,
       e. zachować ciszę.
11. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:
       a. utrzymywania porządku i przestrzegania zakazów wskazanych w art 30. ustawy
o lasach,

        b. przestrzegania zakazu wnoszenia lub spożywania na teren jakichkolwiek środków odurzających lub alkoholu,
        c. przestrzegania znaków i zapisów na tablicach informacyjnych znajdujących się  na udostępnionym terenie,

       d. korzystania z terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
       e. odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego mienia w tym wartościowych  przedmiotów osobistych.
12.  Nadleśnictwo może wnieść dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z terenu jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
13.  Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobie lub w mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających ze ścieżki oraz za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew, nagłych, nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz oddziaływania flory i fauny leśnej..
14.  Osoby przebywające na udostępnionym terenie są zobowiązane do bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej
Nadleśnictwa Miradz.
15.  W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygnięcia podejmuje pracownik nadleśnictwa działający w porozumieniu z kierownictwem jednostki.
16.  W przypadku zauważenia nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz uszkodzeń infrastruktury prosimy zgłaszać je do Nadleśnictwa Miradz pod numerem 52  31 89 397 lub na adres: miradz@torun.lasy.gov.pl
17.  W przypadku powstałego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić Nadleśnictwo oraz odpowiednie służby.

Wykaz ważnych telefonów:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
POLICJA 997 lub 112

Kontakt do Nadleśnictwa Miradz

Miradz 12, 88-320 Strzelno
tel. +48 52 31 89 397