Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Współczesne łowiectwo określane jako gospodarka łowiecka to przede wszystkim hodowla i ochrona zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań. Racjonalne gospodarowanie populacjami gatunków zaliczonymi do grupy tzw. zwierzyny łownej realizowane jest przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz z gospodarką leśną, rolną i rybacką.

     Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Do gatunków z tej grupy w lasach naszego nadleśnictwa występują jelenie, sarny, daniele, dziki, lisy, jenoty, borsuki, kuny, zające, bażanty i kuropatwy. Obecność znanej ostoi ptaków wodnych i błotnych - jaką jest  jezioro Gopło - w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa wpływa na liczne występowanie dzikich gęsi (gęgaw, gęsi zbożowych i białoczelnych) oraz łownych gatunków kaczek (krzyżówek, cyraneczek, czernic i głowienek).

     Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Rozwój cywilizacji zachwiał równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych co spowodowało w przypadku wielu gatunków znaczne wzrosty lub zanik populacji. Zbyt liczne populacje np. jeleniowatych bądź dzików wyrządzają znaczne szkody w gospodarce leśnej i rolnej niszcząc nasadzenia drzew oraz zasiewy i płody rolne. Z założenia więc działalność myśliwych w XXI wieku regulować ma stany populacji zwierzyny w celu m.in. ograniczenia powstawania powyższych szkód. W powyższym pomaga również dokarmianie zwierzyny (paśniki, poletka łowieckie, pasy zaporowe), które oprócz zimowej pomocy ma za zadanie odciąganie zwierząt od pól oraz leśnych upraw.


Paśnik dla zwierzyny w leśnictwie Przyjezierze (fot. P. Kaczorowski)

     Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. W tym celu myśliwi i leśnicy corocznie monitorują stany populacji zwierząt łownych.