O nadleśnictwie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat położenia, organizacji, historii oraz realizacji projektów unijnych przez Nadleśnictwo Miradz. Tutaj obejrzeć można również galerie fotografii, które prezentują m.in. walory przyrodnicze naszego nadleśnictwa.

Zasoby leśne

Według stanu na 1 stycznia 2016 roku powierzchnia leśna w Nadleśnictwie Miradz wynosi 8028,89 ha.

Hodowla lasu

Niezwykle ważnym działem w gospodarce leśnej jest hodowla lasu. Jej zadaniem jest zachowanie i wzbogacanie istniejących oraz tworzenie nowych zasobów leśnych. Na hodowlę lasu składają się m.in.: zbiór i przechowywanie nasion drzew leśnych, produkcja materiału sadzeniowego, zakładanie upraw leśnych oraz pielęgnacja drzewostanów we wszystkich etapach ich rozwoju.

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Miradz, pomimo znacznego udziału siedlisk żyznych i stosunkowo dużego zróżnicowania gatunkowego drzew lasotwórczych, są w wysokim stopniu narażone na działanie szkodliwych czynników biotycznych i abiotycznych.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów. Głównym produktem dostarczanym przez lasy jest drewno. Nie należy jednak zapominać o płodach runa leśnego, wśród których w naszym nadleśnictwie najważniejsze to grzyby i jagody.

Urządzanie lasu

Podstawowym dokumentem regulującym gospodarowanie zasobami leśnymi w każdym nadleśnictwie jest Plan Urządzenia Lasu. Sporządzany jest na okres 10 lat przez wyspecjalizowane jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Łowiectwo

Współczesne łowiectwo określane jako gospodarka łowiecka to przede wszystkim hodowla i ochrona zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań. Racjonalne gospodarowanie populacjami gatunków zaliczonymi do grupy tzw. zwierzyny łownej realizowane jest przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz z gospodarką leśną, rolną i rybacką.

Ochrona przyrody

O dużym bogactwie przyrodniczym Nadleśnictwa Miradz świadczą liczne formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, siedliskowe i ptasi obszary Natura 2000, użytki ekologiczne i liczne pomniki przyrody. Tutaj można znaleźć podstawowe informacje o wielu przyrodniczych ciekawostkach naszego nadleśnictwa.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców drewna, poddała się ocenie w systemie certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Miradz znajdują lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa, których powierzchnia wynosi 919,02 ha (stan na 01.01.2016 r.).