Wydawca treści Wydawca treści

LASY NIEPAŃSTWOWE

W terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Miradz znajdują lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa, których powierzchnia wynosi 919,02 ha (stan na 01.01.2016 r.).

     Nadleśnictwu został powierzony nadzór nad lasami innych własności przez dwa starostwa powiatowe. Na terenie poszczególnych starostw nadleśnictwo nadzoruje następujące powierzchnie leśne:

1.       Powiat mogileński                          - 579,88 ha

2.       Powiat inowrocławski                    - 339,14 ha

Nadzór jest prowadzony na terenie pięciu gmin, w skład których wchodzą łącznie 72 wsie.

     Lasy niebędące w zarządzie PGL LP położone w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Miradz charakteryzują się bardzo dużym rozdrobnieniem. Występują w około 271 kompleksach leśnych i stanowią ponad 280 własności. Średnia powierzchnia przypadająca na 1 właściciela (biorąc pod uwagę współwłaścicieli) wynosi około 2,20 ha.

     Posadzone są głównie na gruntach porolnych, co powoduje obniżenie ich odporności na zagrożenia zarówno biotyczne, jak i abiotyczne. Dotyczy to głównie monokultur sosnowych, które atakowane są przede wszystkim przez takie szkodniki jak: boreczniki (zwalczane chemicznie przez nadleśnictwo w 2002 roku w obrębie ewidencyjnym Strzelce), brudnicę mniszkę (zwiększone ilości szkodnika stwierdzone w 2011 roku również w obrębie ewidencyjnym Strzelce) czy też towarzyszącego im siwiotka borowca.

     W ostatnich latach nastąpił wzrost powierzchni ogólnej lasów niebędących w zarządzie PGL LP na skutek zalesień gruntów mało przydatnych dla celów rolniczych.  

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad lasami niepaństwowymi w Nadleśnictwie Miradz:                       
Krzysztof Śliwiński         tel. kom.   660 784 153