Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Według stanu na 1 stycznia 2016 roku powierzchnia leśna w Nadleśnictwie Miradz wynosi 8028,89 ha.

       Na terenie Nadleśnictwa Miradz dominującymi typami siedliskowymi są siedliska lasowe, których udział wraz z olsami wynosi 85,9%. Siedliska borowe zajmują 14,1% powierzchni nadleśnictwa. Lasotwórczym gatunkiem panującym jest sosna zwyczajna, która zajmuje 64,6% powierzchni leśnej. Drugie miejsce przypada dębom (z dębem szypułkowym na czele) zajmującym 21,4% powierzchni leśnej. Największą powierzchnię (20,06% powierzchni leśnej) w nadleśnictwie zajmują drzewostany III klasy wieku, tj. od 41 do 60 lat. Przeciętny wiek drzewostanów w Nadleśnictwie Miradz wynosi 65 lat.

      Przeciętna zasobność drzewostanów sosnowych wynosi 317,8 m3/ha, natomiast d-stany z dominującym dębem wykazują niższą średnią zasobność – 265,2 m3/ha. Ogólnie przeciętna miąższość na 1 ha wynosi 286 m3, a zasoby drzewne (zapas na pow. leśnej) wynoszą niemal 2,3 mln. m3.

    

     Powyższe wskazuje na dużą różnorodność biologiczną tutejszych lasów. Na żyznych siedliskach, oprócz wymienionych wcześniej gatunków panujących, rosną również inne gatunki drzew, np. klony – zwyczajny, jawor, polny; wiązy – głównie szypułkowy; lipy – głównie drobnolistna; grab pospolity; jesion wyniosły; osika; z gatunków iglastych wymienić należy daglezję zieloną oraz modrzewia. Lasowe siedliska w nadleśnictwie są w pełni wykorzystane do hodowli drzewostanów trzy, cztero i więcej gatunkowych. Dotyczy to zwłaszcza młodszej grupy wiekowej lasów (głównie poniżej 40 lat) oraz nowo zakładanych upraw, które swoim urozmaiconym składem gatunkowym dostosowane są do warunków siedliskowych.

Udział drzewostanów w klasach wieku

     Rozpiętość klasy wieku w przypadku drzewostanów wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.). KO czyli klasa odnowienia to drzewostan, w którym rozpoczęto proces odnowienia rębniami złożonymi z jednoczesnym występowaniem pożądanego młodego pokolenia o stopniu pokrycia od minimum 30% do powyżej 50%. KDO czyli klasa do odnowienia to drzewostan, w którym rozpoczęto proces odnowienia z zastosowaniem rębni złożonych, których kontynuacja uzależniona jest od wprowadzenia młodego pokolenia pod okapem starodrzewu.

Paweł Kaczorowski