Wydawca treści Wydawca treści

URZĄDZANIE LASU

Podstawowym dokumentem regulującym gospodarowanie zasobami leśnymi w każdym nadleśnictwie jest Plan Urządzenia Lasu. Sporządzany jest na okres 10 lat przez wyspecjalizowane jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Plan Urządzenia Lasu sporządzany jest zgodnie z zatwierdzoną i obowiązującą Instrukcją Urządzania Lasu (IUL).

Aby w sposób prawidłowy gospodarować lasami należy dokładnie las poznać, pomierzyć i opisać – dobrze zinwentaryzować.

Opisywany dokument planistyczny wykonany jest z zachowaniem ogólnie przyjętej definicji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Oznacza to działalność, która zmierza do wykorzystania leśnych zasobów w sposób i w tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, funkcji ochronnych, gospodarczych i socjalnych zarówno na poziomie lokalnym jak i narodowym.

Zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska Plan Urządzenia Lasu zawiera m.in.:

·         opis lasów (wiek, skład gatunkowy, strukturę i budowę drzewostanu, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe),

·         analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,

·         program ochrony przyrody,

·         określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Zgodnie z obowiązującym prawem Plan Urządzenia Lasu analizowany jest pod kątem wpływu na środowisko naturalne, efektem czego jest Prognoza Oddziaływania na Środowisko PUL.

Paweł Kaczorowski