Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Miradz ustanowione zostały dwa rezerwaty przyrody. Są to obszary, na których nadrzędnym celem jest ochrony przyrody a ingerencja człowieka w formie działań ochronnych realizowana jest na podstawie planów ochrony bądź planów zadań ochronnych.

Parki krajobrazowe

Utworzony w 1992 roku park stanowi ochronę nie tylko dla ogromnego bogactwa ptaków lęgowych i przelotnych, dla cennych i rzadkich zbiorowisk roślinnych ale także dla wartości kulturowych i historycznych Kujaw

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich został powołany przez Wojewodę Bydgoskiego dnia 14 czerwca 1991 roku. Obecnie istnieje na mocy Uchwały Nr X/249/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. Na terenie Nadleśnictwa Miradz obejmuje on powierzchnię 5684,13 ha, przy powierzchni ogólnej 7272,33 ha.

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 to obszary ochrony, na których ochronie podlegają konkretne siedliska przyrodnicze i gatunki. Do wdrożenia sieci oraz do ochrony i zachowania różnorodności biologicznej zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty. W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Miradz znajdują się trzy obszary Natura 2000.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Miradz występuje ponad 50 obiektów chronionych w formie pomników przyrody. Są to pojedyncze drzewa, grupy drzew, 1 głaz narzutowy oraz 1 powierzchniowy pomnik przyrody.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to zwykle niewielkie obiekty jak np. śródpolne bądź śródleśne oczka wodne czy bagna, które mają duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. Na terenie Nadleśnictwa Miradz zajmują powierzchnię 77,12 ha.

Ochrona gatunkowa

Oprócz znajdujących się pod ochroną gatunkową roślin i zwierząt wymienionych w rozporządzeniach ministra środowiska, na terenie Nadleśnictwa Miradz znajdują się także dwie strefy ochrony wokół miejsc lęgowych bielika.