Wydawca treści Wydawca treści

Obszary NATURA 2000

Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 to obszary ochrony, na których ochronie podlegają konkretne siedliska przyrodnicze i gatunki. Do wdrożenia sieci oraz do ochrony i zachowania różnorodności biologicznej zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty. W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Miradz znajdują się trzy obszary Natura 2000.

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 na terenie Nadleśnictwa Miradz:

Ostoja Nadgoplańska stanowi istotne miejsce jesiennej koncentracji żurawi, wrześniowo-październikowe noclegowiska skupiają nawet ponad 2000 osobników, oraz gęsi północnych (zbożowych i białoczelnych), których ilości mogą przekraczać 10000 osobników.

1. Ostoja Nadgoplańska (PLB040004). Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) o powierzchni 9815.84 ha, z czego na terenie Nadleśnictwa Miradz znajduje się 490 ha. Jest to ostoja ptasia na terenie której występują co najmniej 24 gatunki ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG (zwanej Dyrektywą Ptasią). Do najważniejszych gatunków lęgowych należą m.in.: gęgawa, bąk, bączek, bielik, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, kropiatka, zielonka, rybitwy czarne i rzeczne, żuraw, podróżniczek i ortolan.

       

       
Ptaki wodne występujące na obszarach Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska i Jezioro Gopło (fot. P. Kaczorowski)

2. Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026). Obszar siedliskowy o powierzchni 15922.12 ha z czego na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Miradz znajduje się 2391 ha. Obecnie jest zaklasyfikowany jako tzw. OZW, czyli ważny dla Wspólnoty. Obszar Pojezierze Gnieźnieńskie jest ważny dla zachowania zbiorowisk łąkowych, torfowisk oraz zbiorowisk leśnych, zwłaszcza fitocenoz świetlistej dąbrowy, kwaśnej dąbrowy, grądów środkowoeuropejskich oraz łęgów. Jest to ponadto miejsce występowania rzadkich gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, mianowicie: dzięcioła średniego, dzięcioła czarnego, bielika, lerki czy gąsiorka. Z ciekawszych i rzadszych gatunków, które gniazdują na terenie OZW wymienić należy także kobuza, trzmielojada, samotnika, żurawia, zniczka i wiele innych.

3.  Jezioro Gopło (PLH040007). Podobnie jak wyżej opisany jest to obszar ochrony siedlisk obecnie zaklasyfikowany jako OZW. Powierzchnia jego wynosi 13459.42 ha w tym na terenie nadleśnictwa 1361 ha. Głównym celem ochrony jest występujące spektrum fitocenoz: rozległe szuwary, wilgotne łąki, wilgotne lasy łęgowe ale także bory sosnowe, murawy napiaskowe i śródwydmowe oczka wodne z formującymi się torfowiskami.

Paweł Kaczorowski