Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne są to zwykle niewielkie obiekty jak np. śródpolne bądź śródleśne oczka wodne czy bagna, które mają duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. Na terenie Nadleśnictwa Miradz zajmują powierzchnię 77,12 ha.

     W naszym nadleśnictwie są to przede wszystkim torfowiska, łąki, pastwiska ale także śródleśne bagna z oczkami wodnymi. Niektóre powierzchnie zostały sklasyfikowane jako chronione siedliska przyrodnicze w sieci Natura 2000. Występują tu niżowe łąki świeże, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz łąki selernicowe. Na wybranych użytkach o pow. 13,77 ha nadleśnictwo prowadzi czynną ochronę w postaci jednokrotnego koszenia w ciągu roku wraz z wywozem biomasy. Koszenia zabezpieczają łąki przed zarastaniem.