Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA GATUNKOWA

Oprócz znajdujących się pod ochroną gatunkową roślin i zwierząt wymienionych w rozporządzeniach ministra środowiska, na terenie Nadleśnictwa Miradz znajdują się także dwie strefy ochrony wokół miejsc lęgowych bielika.

     W nadleśnictwie regularnie występuje i gniazduje bielik (Haliaeetus albicilla). Jest to największy gatunek szponiasty gnieżdżący się w naszym kraju i jeden z największych w Europie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, bielik znajduje się w grupie gatunków, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony wokół miejsc rozrodu (załącznik nr 5 do rozporządzenia).

Strefa ochrony całorocznej to zwykle promień 200 metrów od gniazda bielika, strefa ochrony okresowej (od 1 stycznia do 31 lipca) obejmuje promień do 500 metrów.

     Zgodnie z obowiązującym prawem w nadleśnictwie ustanowione zostały dwie strefy ochrony wokół zinwentaryzowanych gniazd opisywanego gatunku. Łączna powierzchnia stref ochrony ścisłej (całorocznej) wokół gniazd wynosi 24.56 ha, natomiast powierzchnia ochrony okresowej to 104.27 ha.

Dokumenty powołujące strefy ochrony:

1. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24  czerwca 2003 r,

2. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010 r., zmieniona decyzją z dnia 19 marca 2016 r., która to zmieniła granice  tzw. "kołowej" strefy na takie, które przebiegają po granicach pododdziałów leśnych. Tutaj należy zaznaczyć, że powierzchnia strefy nie uległa zmniejszeniu.

Mocą powyższych decyzji wokół gniazd bielików powstały strefy ochrony całorocznej (w przypadku strefy kołowej o promieniu 200 metrów od gniazd) oraz strefy ochrony okresowej (w przypadku strefy kołowej obejmujące promień do 500 metrów). Ochrona okresowa obejmuje okres od 1 stycznia do 31 lipca. Nadleśnictwo Miradz ściśle stosuje się do zasad postępowania w strefach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  
Pierwiosnek lekarski -  niegdyś gat. chroniony, od października 2014 r. wykreślony z listy roślin chronionych (fot. J. Rojewski)


Orlik pospolity (fot. P. Kaczorowski)

     Jednocześnie leśnicy informują, że zgodnie z art. 60 ust. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w strefie ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, zabrania się:

1. przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochrony, oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą;

2. wycinania drzew lub krzewów;

3. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków;

4.  wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.

     Ponadto w naszym nadleśnictwie stwierdzono występowanie wielu szczególnie cennych i rzadkich w kraju gatunków fauny i flory, w tym podlegających ochronie około 150 gatunków ptaków, 14 gatunków ssaków, 16 gatunków płazów i gadów, kilka gatunków bezkręgowców, 49 gatunków roślin naczyniowych oraz 11 gatunków porostów i grzybów.

  
Marzanka wonna - niegdyś gat. chroniony, od października 2014 r. wykreślona z listy roślin chronionych (fot. P. Kaczorowski)

Jeśli chodzi o chronione rośliny rosnące w Nadleśnictwie Miradz to warto wymienić m.in. następujące gatunki:

·       wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum,

·       widłaki Lycopodiaceae,

·       kosaciec syberyjski Iris sibirica,

·       jarząb brekinia Sorbus torminalis,

·       naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora,

·       dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis,

·       podkolan biały Platanhera bifolia,

·       lilia złotogłów Lilium martagon,

·       listera jajowata Listera ovata,

·       orlik pospolity Aquilegia vulgaris itd.


  
Widłak jałowcowaty (fot. J. Rojewski)

 

Paweł Kaczorowski