Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Na terenie Nadleśnictwa Miradz występuje ponad 50 obiektów chronionych w formie pomników przyrody. Są to pojedyncze drzewa, grupy drzew, 1 głaz narzutowy oraz 1 powierzchniowy pomnik przyrody.

     Zgodnie z obowiązującą  ustawą o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy, która może wprowadzić także określone zasady co do konkretnych tworów.


Pomnikowy dąb szypułkowy (fot. P. Kaczorowski)

Powierzchniowy pomnik przyrody w leśnictwie Młyny to drzewostan dębu szypułkowego (Quercus robur) w wieku 231 lat o powierzchni 11,84 ha.

     Gatunki drzew będące pomnikami przyrody w Nadleśnictwie Miradz to: dąb szypułkowy (Qercus robur), cis pospolity (Taxus baccata), jarząb brekinia (Sorbus torminalis), czereśnia ptasia (Prunus avium), lipa drobnolistna (Tilia cordata) oraz kasztanowiec biały (Aesculus hippocastani).


Fragment powierzchniowego pomnika przyrody w leśnictwie Młyny (fot. P. Kaczorowski)

     Inwentaryzacja dębów (styczeń 2011 r) na terenie powierzchniowego pomnika przyrody wykazała, że na obszarze niemal 12ha rośnie łącznie 450 okazów. Podział dębów na grupy wg. wybranych przedziałów grubości (mierzonych jako średnica na wysokości 1.3 m):

·         przedział  51 – 70,9 cm   -   92 sztuki

·         przedział  71 – 90,9 cm   -   256 sztuk

·         przedział  91 – 115 cm    -   83 sztuki

Ponadto zinwentaryzowano 19 sztuk dębów o wymiarach pierśnicy 27 – 50,9 cm.

  
Pomnikowa czereśnia ptasia - złom od 2007 roku (fot. P. Kaczorowski)

 

Paweł Kaczorowski