Wydawca treści Wydawca treści

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich został powołany przez Wojewodę Bydgoskiego dnia 14 czerwca 1991 roku. Obecnie istnieje na mocy Uchwały Nr X/249/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. Na terenie Nadleśnictwa Miradz obejmuje on powierzchnię 5684,13 ha, przy powierzchni ogólnej 7272,33 ha.

     Pojęcie ochrony krajobrazu obejmuje wszelkie składniki środowiska przyrodniczego (wodę, powietrze, ziemię, świat zwierzęcy i roślinny, rzeźbę terenu i inne) oraz środowiska przyrodniczego i kulturowego wytworzone przez człowieka (parki, zbiorniki wodne, budowle, aleje, itp.). Ochrona takich obszarów ma na celu zachowanie istniejących dotychczas elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego bez zmiany dotychczasowych form gospodarowania i stosunków własnościowych.


Mapa Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich

     Lasy miradzkie są jednym z większych kompleksów leśnych Kujaw. Przez obszar lasów przechodzi jedna z licznych na Nizinie Gnieźnieńsko-Kujawskiej rynien jezior polodowcowych. W rynnie tej leży m.in. Jezioro Ostrowskie oraz Jezioro Czyste. Znaczną część polodowcowej rynny jeziornej na północ od Jeziora Ostrowskiego, zajmują torfowiska typu niskiego. Podobne torfowisko znajduje sie w połowie drogi między Miradzem a Nową Wsią. W obrębie obszaru znajduje się rezerwat Czapliniec Ostrowo. Obecność tych elementów sprawia, iż omawiany obszar stanowi ważne centrum rekreacji i letniego wypoczynku.

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich - Jezioro Ostrowskie (fot. P. Kaczorowski)

     Ponadto zadaniem tej formy ochrony jest pełnienie funkcji korytarza ekologicznego, który łączy cenniejsze przyrodniczo obiekty w jeden spójny system ekologiczny. Czynna ochrona ekosystemu realizowana jest w ramach racjonalnej gospodarki leśnej, która polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk rejonu Pojezierza Gnieźnieńskiego.


Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich - fragment drzewostanu z udziałem dębu i buka (fot. J. Rojewski)

Paweł Kaczorowski