Wydawca treści Wydawca treści

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu:

http://wwww.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=64

W celu ustalenia stopnia zagrożenia pożarowego lasu w okresie od 1 marca do 30 września, codziennie dokonuje się pomiarów następujących parametrów:

 • wilgotności ściółki w drzewostanach sosnowych III klasy wieku (41 - 60 lat) rosnących na siedlisku boru świeżego,
 • wilgotności względnej powietrza, mierzonej na wysokości 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy ścianie drzewostanu,
 • współczynnika opadowego, ustalanego na podstawie dobowej sumy opadów atmosferycznych, korygującego stopień zagrożenia pożarowego.

Stopnie zagrożenia pożarowego lasu (SZPL):

 • brak zagrożenia - stopień 0
 • zagrożenie małe - stopień 1
 • zagrożenie średnie - stopień 2
 • zagrożenie duże - stopień 3

 

 

Ważna informacja - w myśl prawa Polskiego* w lasach oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu zabronione jest:

 • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,
 • korzystanie z otwartego płomienia,
 • wypalania wierzchniej  warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
 • palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

* Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1153); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).