Wydawca treści Wydawca treści

ORGANIZACJA NADLEŚNICTWA MIRADZ

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach.

Nadleśnictwo Miradz podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, która prowadzi nadzór i koordynuje działania 27 jednostek na swoim terenie.


          Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Miradz

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu. Ponadto pracownicy Działu Gospodarki Leśnej prowadzą zajęcia edukacyjne (w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej), witrynę internetową nadleśnictwa, Biuletyn Informacji Publicznej oraz całokształt spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie. Tutaj wyróżnić należy m.in. analizowanie przyczyn wypadków przy pracy, skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzaniem i realizacją planów budowy, planów remontów w zakresie infrastruktury i zakupów środków trwałych. Pracownicy działu prowadzą zamówienia publiczne. Działem tym kieruje sekretarz nadleśnictwa.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywania innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie nadleśnictwa. Straż Leśna prowadzi kancelarię tajną nadleśnictwa, nadzoruje sprawy gospodarczo-obronne, obronę cywilną, oraz sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej. Posterunek Straży Leśnej w Nadleśnictwie Miradz ma dwuosobową obsadę. Pełniący obowiązki Komendanta Posterunku Straży Leśnej podlega bezpośrednio nadleśniczemu.

***

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Nadleśnictwo Miradz jest jednostką jednoobrębową, administracyjnie podzieloną na 8 leśnictw.

·         Leśnictwo Kurzebiela – 1135,24 ha,

·         Leśnictwo Przedbórz – 1097,71 ha,

·         Leśnictwo Młyny – 1357,27 ha,

·         Leśnictwo Ostrowo – 1151,91 ha,

·         Leśnictwo Przyjezierze – 1244,86 ha,

·         Leśnictwo Szkółkarskie Wysoki Most – 744,49 ha,

·         Leśnictwo Wycinki – 1079,47 ha,

·         Leśnictwo Rożniaty – 1010,43 ha.

Leśnictwo Szkółkarskie prowadzi szkółkę leśną o ogólnej powierzchni 18,39 ha w tym powierzchnia produkcyjna wynosi 702 ary.

 

Paweł Kaczorowski