Wydawca treści Wydawca treści

Projekt adaptacji do zmian klimatu na terenach nizinnych

Nadleśnictwo Miradz zrealizowało jedną z części projektu dotyczącego rozwoju systemu małej retencji na terenach leśnych. Głównym jego celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez poprawę warunków wilgotnościowych siedlisk leśnych.

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne odraz monitoring środowiska

Okres realizacji: 2016-2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
przy wsparciu Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako jednostki realizującej projekt (JRP)

Cel projektu: wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych.

Cele uzupełniające:
•    odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
•    ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.

Podejmowane działania były ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

W ramach projektu realizowane zostały inwestycje związane z:
•    budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
•    budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
•    adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
•    przeciwdziałaniem nadmiernej erozji wodnej – np. poprzez zabezpieczanie brzegów i stoków;
•    przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

O oddziaływaniu obiektów retencyjnych decyduje nie ich wielkość, ale liczba urządzeń w zlewni, co przekłada się na ich efektywność na dużą skalę. Budowane były w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji z zastosowaniem materiałów naturalnych. Ponieważ obiekty te spełniają głównie funkcje ekologiczne – z założenia są przyjazne dla środowiska. Wszystkie projektowane budowle zostały dostosowane do lokalnych warunków przyrodniczo-krajobrazowych, w tym w taki sposób, aby umożliwić swobodne przemieszczanie się organizmów wodnych.


Podręcznik wdrażania projektu nizinnego i górskiego
 

 

 

 

Zasięg realizacji projektu pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

Mapa 1. Nadleśnictwa realizujące projekt

Kliknij, aby powiększyć:

 

Efekty

Za najistotniejszy, mierzalny efekt projektu uznano przede wszystkim retencjonowanie wody. Nie mniej ważny jest również wpływ małej retencji na ochronę przyrody: zbiorniki powstałe w ramach projektu nie tylko przyczyniają się do poprawy bilansu wodnego i uwilgotnienia siedlisk leśnych, lecz także stały się ważną ostoją wodnej fauny i flory, służą jako wodopoje dla leśnych zwierząt i pełnią funkcje biofiltrów.

Osiągnięte wskaźniki:

  • objętość retencjonowanej wody: 2 544 674,61 mln m³
  • pojemność obiektów małej retencji: 3 985 194,74 mln m³
  • liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ: 1 349 szt.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu: 246 495 660,08

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 191 222 163 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 162 538 838,55 zł

     Zadanie realizowane było w Nadleśncitwie Miradz na Dopływie spod Proszysk (nazewnictwo za Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej) na terenie leśnictwa Młyny. Wybydowano kilka zastawek piętrzących wodę oraz spowalniających jej odpływ co przyczyniło się do zwiększenia różnorodności biologicznej obszaru oraz do poprawy stanu zdrowotnego drzewostanów pozostających w zasięgu oddziaływania Dopływu spod Proszysk.

       Część ogólnego projektu Lasów Państwowych planowana do wykonania na terenie Nadleśnictwa Miradz została zrealizowana w ramach zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Pojezierze Gnieźnieńskie" PLH300026 ustanowionych w Planie Zadań Ochronnych.


Modernizacja drogi pożarowej nr 5

Nadleśnictwo Miradz zrealizowało projekt, którego założeniem było wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych.

     Powyższy projekt został zrealizowany w 2013 roku w ramach programu PROW 2007-2013. Było to działanie pod nazwą: Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych, schemat II Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego.

     W ramach realizacji celu operacji została wyremontowana i zmodernizowana droga pożarowa nr 5 w leśnictwie Przedbórz o łącznej długości 2,211 km. Łączna wartość projektu to 396,3 tys. złotych – w tym dofinansowanie na odcinek długości 1,938 km wyniosło 341,8 tys. złotych.

              

              
Etapy remontu i modernizacji drogi pożarowej nr 5 w leśnictwie Przedbórz (fot. W. Wojtasiński)

 

Dodatkowe informacje związane z wykorzystaniem środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Miradz można znaleźć na stronie BIP.

 

Paweł Kaczorowski