Wydawca treści Wydawca treści

SZKODY ŁOWIECKIE - PROCEDURA ZGŁASZANIA

Procedura zgłaszania szkód w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzynę.

Od dnia 01.04.2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (D.U. 2018.651) obowiązuje następujący system zgłaszania i szacowania szkód łowieckich:

  1. Szkodę powstałą w uprawie rolnej (wniosek o szacowanie szkód) właściciel lub posiadacz gruntu zgłasza w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce powstania szkody.
  2. Wniosek o szacowanie szkody powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub posiadacza gruntu, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, nr telefonu), wskazanie miejsca wystąpienia szkody (miejscowość, nr działki ewidencyjnej), rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
  3. Szacowania wstępnego (oględzin)  i/lub ostatecznego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wniosku dokonuje zespół składający się z: przedstawiciela gminy, przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntu rolnego na którym wystąpiła szkoda. O terminie szacowania zainteresowane strony powiadamia przedstawiciel gminy.
  4. Po wykonaniu oględzin lub ostatecznym szacowaniu sporządza się protokół.
  5. Właścicielowi lub posiadaczowi gruntu rolnego oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, który kwestionuje ustalenia zawarte w protokole szacowania, przysługuje prawo złożenia odwołania do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
  6. W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy lub jego przedstawiciel dokonuje oględzin lub szacowania ostatecznego nie później niż 7 dni od dnia otrzymania odwołania. O terminie oględzin lub szacowania ostatecznego nadleśniczy zawiadamia strony uczestniczące w postępowaniu od którego złożone zostało odwołanie oraz właściwą ze względu na miejsce wystąpienia szkody izbę rolniczą (jeżeli któryś z członków zespołu wymienionego w pkt.3 złoży pisemny wniosek w tej sprawie).
  7. Nadleśniczy na podstawie ustaleń, zebranych informacji – w szczególności protokołów ze wszystkich wcześniejszych czynności, ustala wysokość odszkodowania w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej w 14 dni od dnia otrzymania protokołów.
  8. Właściciel lub posiadacz gruntu rolnego na którym została wyrządzona szkoda, a także dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z ww. decyzji może w terminie trzech miesięcy od jej doręczenia wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.